Parkering

parkeringInom området finns, förutom garagen, 85 st parkeringsplatser utomhus. Generellt gäller att alla parkeringsplatser utomhus är avsedda för gästparkering och tillfällig parkering.

I hela området råder generellt parkeringsförbud förutom på markerade platser. Parkering görs på markerade parkeringsplatser. Skyltar om var det är tillåtet att parkera finns uppsatta. Man får maximalt parkera i sju dygn på dessa parkeringar, under förutsättning att parkeringstillstånd för området ligger väl synligt till vänster i bilens framruta.

All övrig parkering inom vårt område är förbjuden – både på vägar och gräsytor/grönområden! Du får endast göra snabb av-/pålastning utanför det egna huset.

Med tanke på det begränsade antalet parkeringsplatser ber vi alla som bor i området att ställa in bilen i garaget så snart det är möjligt. Om hushållet har mer än 1 fordon skall alltid ett fordon parkeras i garaget. 

Parkeringsbevakning

Sverige Parkering AB ser till att parkeringsreglerna efterföljs, i enlighet med Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering och Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.

En ny kontrollavgift får tas ut för varje påbörjat kalenderdygn som en olovlig parkering pågår. Minst sex timmar måste dock förflyta från det att en betalningsuppmaning enligt 8 § första stycket utställdes till dess att en ny får utställas.

Högst fem kontrollavgifter får tas ut för samma olovliga parkering. Därefter sker en hemställan och fordonet transporteras bort utav kommunen.

Vi frågor eller bestridande av kontrollavgift hänvisas till info@sverigeparkering.se.

Aktiv lastning/lossning vid parkeringsförbud

För att en lastning/lossning skall gå över till en parkering krävs det att ingen kontinuerlig aktivitet har skett till eller från fordonet under 5 minuter.

Så om fordonet är uppställt i 5 minuter eller mer utan att någon lämnat/hämtat något i fordonet så har man parkerat, om man däremot hämtar eller lämnar något i fordonet under denna 5 minuters period så startas de 5 minuter om på nytt.

Om man därför aktivt lastar/lossar så kan det ske utan problem, om man däremot lastar ut och packar upp och sorterar in utan att flytta sitt fordon först så kommer man att ha gått över till parkerat.


 

Aktuell information

  • Parkeringstillstånd

    Parkeringstillstånden gäller hela februari, trots att det står på dem att de slutar gälla i januari. Nya tillstånd från nya parkeringsbolaget kommer i brevlådan innan 1 mars.
Läs äldre inlägg..